ЛОМИНИ ООД проведе финален информационен ден за изпълнен договор по проект ОП „Иновации и конкурентоспособност“

18
Jan

                                 

ФИНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ГРАД ВРАЦА

На 17.01.2018 г. от  12:00 ч. в производствената база на фирма ЛОМИНИ ООД  в гр. Враца, кв. Промишлена зона, ул. „Христо Смирненски“ №7, вход откъм ул. „ Никола Вапцаров, се проведе финален информационен ден във връзка с изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0316-C01 между Министерство на икономиката и ЛОМИНИ ООД по проект: „Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На официалното откриване на производствената база присъстваха кметът Калин Каменов, заместник-кметът Мария Попова, управителят и собственик на фирмата Христо Стоянов, търговският директор Стоян Стоянов, партньори, служители и работници.

По проекта е закупена, доставена, монтирана и въведена в експлоатация интегрирана технологична линия за производство на изделия от пластмаса, която се състои от следните компоненти: модул за управление на линията – 1бр., модул за фрезоване с компютърно управление – 1бр., модул за нишкова ерозия с компютърно управление – 1бр., модул за обемна ерозия с компютърно управление – 1бр., шприцгус модул – 1бр., модул за струговане – 1бр. и модул за заточване – 1бр.

Технологичната линия представлява съвременно решение, интегриращо всички етапи от производствения процес – метална обработка на специализирани инструменти (шприцформи, медни електроди за обемно-ерозийна машина и др. екипировка) и леене под налягане на пластмасовите компоненти на крайното изделие. Модулите на линията с цифрово програмно управление (ЦПУ) ще се управляват централизирано от една работна станция, което ще осигури последователност и интегрираност на процесите и ще минимизира възможностите за грешки и брак.

По проекта е закупен и внедрен софтуер за инженерно проектиране и програмиране (CAD/CAM  софтуер) – 1бр. Този софтуер е необходим  за автоматизиране на работата на конструктура (CAD част) и за създаване на обработващи програми за модулите на технологичната линия с ЦПУ (CAM част). Софтуерът ще даде възможност за създаване на 3D детайли и сглобени единици и автоматично генериране на пълни спецификации на изделията. Интегрираната функционалност на CAD и CAM частите ще осигури пълно съответствие между проектираните параметри и зададената производствена програма, като ще минимизира възможностите за допускане на грешки.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 417 600.00лв., от които 996 240лв. финансиране с европейски средства (149 436.00лв. национално съфинансиране) и 421 360.00лв. самофинансиране от страна на бенефициента.

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————————

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-1.001-0316-C01 „Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“,финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЛОМИНИ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.