ЛОМИНИ ООД организира финален информационен ден на 17.01.2018г.

9
Jan

На 17.01.2018 г. от  12:00 ч. в производствената база на фирма ЛОМИНИ ООД  в гр. Враца, кв. Промишлена зона, ул. „Христо Смирненски“ №7, вход откъм ул. „ Никола Вапцаров , ще се проведе финален информационен ден във връзка с успешното изпълнение на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0316-C01 между Министерство на икономиката и ЛОМИНИ ООД по проект: „Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на информационния ден ще имате възможността да видите доставената и монтирана интегрирана технологична линия за производство на изделия от пластмаса.

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————————

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-1.001-0316-C01 „Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“,финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЛОМИНИ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.