ЛОМИНИ ООД проведе информационен ден за спечелен проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

9
May

  

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ГРАД ВРАЦА

На 09.05.2017 г. Областен Информационен Център  – Враца бе домакин на пресконфернцията на фирма  ЛОМИНИ ООД. В навечерието на деня на Европа новата за региона фирма проведе информационен ден за спечелен проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с проект „Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“, стартирал на 18 януари 2017 година и с продължителност 12 месеца.

Ломини ООД е частна компания създадена в град София през 1992 година, дейността на фирмата е в няколко сфери – продажба, технически и методологически консултации, профилактика и сервиз в областта на специализирано оборудване за безопасност, сигурност, научно-изледователско и др. С изпълнението на сновните дейности по проекта фирмата ще осъществи доставка, монтаж и пускане в експлоатация на интегрирана технологична линия за производство на изделия от пластмаса, доставки и внедряване на софтуер за инженерно проектиране и програмиране, изготвяне и предоставяне на анализи и проучвания за пазара на стойки за екшън камери. Фирмата вече е закупила недвижим имот в община Враца и ще оборудва индустриално хале със закупени по проекта машини и инструменти. По време на събитието представител от фирмата сподели, че ще има необходимост от персонал на длъжности: – мениджър производство (CAD/CAM инженер), специалист-фрезист, специалист-ерозист, специалист-шприциор, шлосер и други.

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————————

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-1.001-0316-C01 „Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“,финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЛОМИНИ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.